Đề kiểm tra mẫu tương tác một cách mới

14. 05. 2012
Trên trang web Tiếng Séc cho người nước ngoài có đề kiểm tra mẫu tương tác mới tương tự theo bài kiểm tra hiện nay. Những ai có nhu cầu làm bài kiềm tra tiếng Séc cho người xinvĩnh trú tại CH Séc có thề thử kiểm tra kiến thức của mình và biết kết quả kiểm tra thử ngay. Bài kiểm tra trực tuyến có thể thử tại đây.