Thay đổi của các kỳ kiểm tra mùa xuân

14. 06. 2015

Chúng tôi xin lưu ý rằng các kỳ kiểm tra trong thời điểm tháng bảy và tháng tám 2015 đã được thay đổi. Kiểm tra không được tổ chức vào cácngày thứ tư như trước, chỉ được tổ chức vào những ngày tháng nhưsau:

1. 7., 8. 7., 11. 7., 29. 7.

8. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.

Từ tháng chín 2015, mỗitháng chúng tôi chỉ tổ chức kiểm tra ba kỳ! Anh/chị có thể tìm được các kỳ cụ thể trong mục Kỳ kiểm tra. Để được thêm thông tin, anh/chị hãy xem tiếp trang web này.