Thay đổi lịch kiểm tra mùa thu

18. 09. 2015

Từ tháng ̣9 năm 2015, kiểm tra tiếng Séc cho người nước ngoài chỉ được tổ chức ba lần một tháng. 

Cụ thể là hai lần vào ngày thứ tư và một lần vào ngày thứ bảy. Lịch cụ thể được nêu trong phần Kỳ kiểm tra.