Шалгалт өгч болох газрууд

 
Газрын зураг дээр шалгалт өгч болох бүх сургууль, байгууллагуудыг дүрсэлсэн байна. Улаан тэмдэг дээр дарахад сургуулийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллээс гадна шалгалтанд бүртгүүлж болох сургууль гарч ирнэ. Газрын зургийг давхар тогшилтоор эсвэл газрын зургийн зүүн талд байгаа +/- товчоор ойртуулж болно. Газрын зургийг ойртуулснаар тухайн нутаг дэвсгэр дээрх бүх сургуулиудыг тодорхой харж болно.