Výuková videa

Výuková videa jsou určena pro výuku češtiny jako druhého jazyka, tedy pro cizince, kteří potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice. Videa zachycují situace, kdy cizinec vstupuje do formální komunikace s většinovou společností. Videa mají za cíl cizince povzbudit ke komunikaci v češtině i mimo formální situace. Vychází se z přesvědčení, že se cizinci nemůžou dobře integrovat do společnosti, když jediné neformální vazby, které mají, jsou kontakty pouze v rámci své komunity.

Videa zahrnují tato témata: Bydlení (3 situace), Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění (3 situace), Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí (2 situace), Kontakt s majoritní společností (2 situace). Pro každé téma vznikla dvě videa, jedno na jazykové úrovni A1 a druhé na jazykové úrovni A2. Každé video je navíc zpracováno ve variantě bez českých titulků a ve variantě s českými titulky.

Témata:

Kolik a jakých videí vzniklo?

Celkově bylo zpracováno 15 situací, přičemž každá situace je připravena jak na jazykové úrovni A1, tak i na jazykové úrovni A2. Celkem se tedy jedná o 30 videí. Na dvou jazykových úrovních je ukázáno, že s nabýváním jazykové kompetence se zvyšuje i samostatnost uživatele jazyka. S větší samostatností se snižují náklady na jazykovou asistenci cizince a současně se zvyšuje potenciál integrace do majoritní společnosti. Videa mají motivovat cizince k překonání strachu v kontaktu s Čechy, naučit je, jak se můžou jazyk učit a také, jak kompenzovat jejich (prozatím) nedostatečnou znalost.

Jaká témata jsou ve videích?

Všechna videa zachycují  situace, kdy cizinec vstupuje do formální komunikace s majoritní společností. Videa zahrnují tato témata: Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí, Kontakt s majoritní společností.

Témata zohledňují potřeby cílové skupiny cizinců žádajících o trvalý pobyt. Např. v tématu Bydlení se cizinci neubytovávají v hotelu, ale řeší problém s majitelem bytu. Směnu si vyměňují v tématu Práce kvůli zkoušce z českého jazyka a v tématu Styk s úřady směřují dotazy ke kolonce ve formuláři.

Jak byla videa sestavena?

Výchozí koncepcí pro tvorbu videí je publikace Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Při přípravě videí se dále vycházelo z reálných jazykových potřeb cizinců a dále ze zkušeností autorů videí s výukou cizinců v kurzech českého jazyka.

Pro koho jsou videa určena?

Videa jsou určena pro výuku cizinců, kteří používají češtinu jako druhý jazyk, tj. potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice. Videa jsou určena pro lektory kurzů češtiny jako druhého jazyka.

Proč videa zařadit do výuky?

Videa cizincům zprostředkovávají celou autentickou komunikační situaci a mají možnost seznámit se s jazykovými strukturami v konkrétním kontextu, i se sociokulturním kontextem.

Cizinci mají možnost vidět a slyšet různé mluvčí a jejich mluvní styly. Video je srozumitelné a pochopitelné pro všechny cizince, nehledě na jejich úroveň znalosti češtiny. Je srozumitelné i v případě, že cizinci navštěvují kurzy bez zprostředkovacího jazyka. Tím, že je kontext vidět, není studenty potřeba uvádět do kontextu slovně, což mnohokrát nejen bez zprostředkovacího jazyka u studenta-začátečníka obtížné, ne-li nemožné.

Video zprostředkovává situace, které se ve výuce dají těžko simulovat, a to také proto, že nejsou zastoupeny v  učebnicích.

V každé komunikační situaci si navíc cizinci mohou osvojit více komunikačních dovedností, tzn. že s videonahrávkami lze pracovat v rámci několika témat. Videa jsou sestavena nejenom na základě tematickém /v lékárně – lék, na recept, na lačno, rýma, kašlat/, ale i jazykově funkčním /žádost, dotaz, omluva, poděkování, ověření informace/.

Pro studenty znamená video zpestření výuky. Podporuje všechny studenty zároveň ve stejném časovém úseku k aktivitě a seznamuje je s českým prostředím.

Video lze využít pro nácvik komunikačních strategií, které mohou cizinci uplatnit v mnoha běžných komunikačních situacích (žádost, omluva, ověření porozumění atd.) v autentickém kontextu. Zároveň nabízí studentům vhled do interkulturního vzdělávání – mají možnost seznámit se s typickými gesty a zvyky, které doprovázejí různé komunikační situace.

Jedním z cílů videí je upozornit na to, že bez vstřícnosti komunikačního partnera je domluva na úrovni A1 obtížná a že rodilý mluvčí musí být k úspěšné komunikaci nápomocen.