E-learning

Školení pro examinátory Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Autor/autoři kurzu: Mgr. Petra Honzáková, PhDr. Jitka Cvejnová

Garant kurzu: Mgr. Kamila Sladkovská

Cílová skupina pedagogů: Kurz je určen POUZE pro zkoušející ze škol oprávněných poskytovat zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR!

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit zkoušející, kteří působí v rámci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt, se dvěma základními didaktickými a jazykovými materiály, o které se tato zkouška opírá, a rovněž je připravit na hodnocení konkrétních zkušebních materiálů vytvořených pro tuto zkoušku.
E-learningový kurz by měl přiblížit účastníkům klíčové body v oblasti testování úrovně A1 v češtině pro cizince. Současné zkušenosti ukazují, že učitelé češtiny pro cizince nejsou dosud ve své odborné profesní přípravě dostatečně vzděláváni a připravováni, aby mohli kvalifikovaně působit v různých fázích zkušebního procesu jako kvalifikovaní zadavatelé a hodnotitelé písemné a ústní části zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkoušku vysoké důležitosti, při níž je znalost alespoň dvou zásadních dokumentů popisujících úroveň A1 nezbytně nutná, je nanejvýše žádoucí, aby všichni učitelé, kteří se budou podílet na těchto zkouškách, byli podrobně seznámeni s těmito dokumenty.
V rámci kurzu je však třeba také sledovat nejen tento obecný cíl, ale i konkrétní praktický cíl. Učitelé se musejí připravit na hodnocení zkoušek tak, aby shodně hodnotili jazykové výkony v rámci dané zkoušky, a to dle záměrů autorů, a aby se jejich hodnocení v rámci jednotlivých zkušebních pracovišť příliš neodlišovalo. Kurz by měl omezit rozdíly hodnocení u jednotlivých zkoušejících na nejmenší nutnou míru a nastavit pro uchazeče skutečné rovné podmínky absolvování zkoušky.

Hodinová dotace a vzdělávací plán: Dílčí hodinová dotace je celkem 30 hodin samostudia + 2 prezenční setkání, celkem v délce 36 hodin. Účastník studuje v kurzu 10,5 týdne.

Přehled témat výuky (obsah), anotace: Témata kurzu byla stanovena přísně v závislosti na cílech výuky a vyplynula z konkrétních potřeb realizace zkoušky. Autorky e-learningového kurzu vedly již několik prezenčních školení se zkoušejícími a ověřily si, které aspekty zkoušky je třeba zkoušejícím podrobně objasnit. Rovněž vědí, v čem spočívají obtíže zkoušejících při hodnocení konkrétní zkoušky. Obtíže zkoušky jsou jim jednak známy z dotazů zkoušejících, kteří se na ně obracejí, jednak z pravidelných dotazníků, v nichž zkoušející poskytují autorům zpětnou vazbu.
Kurz by měl navázat na zjištěné poznatky a umožnit zkoušejícím, aby se časově přístupnou cestou mohli s potřebnými teoretickými materiály seznámit a rovněž aby se naučili hodnotit bez problémů jednotlivé částí zkoušky. Závěrečné prezenční setkání by pak mělo umožnit zkoušejícím připravit se na hodnocení řečové dovednosti mluvení, které se jeví v rámci zkoušky jako nejobtížnější.
Cílem úvodního setkání je seznámit se s e-learningovým prostředím LMS Moodle (Minikurz) – workshop, registrace účastníků do LMS Moodle – a seznámit se s obsahem kurzu, organizací a dalšími náležitostmi kurzu včetně podmínek absolvování. Výstupní tutoriál slouží k závěrečnému prezenčnímu setkání účastníků kurzu, vyhodnocení práce a předání osvědčení.

Přehled jednotlivých lekcí:
1. lekce – Úroveň A1 dle SERR
2. lekce – Úroveň A2 dle SERR
3. lekce – Popis úrovně A1
4. lekce – Pokyny k organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR
5. lekce – Role a hodnocení receptivních dovedností
6. lekce – Hodnocení produktivních dovedností – psaní
7. lekce – Hodnocení produktivních dovedností – mluvení, Typy hodnocení

Specifikace znalostí, dovedností po absolvování kurzu: Po absolvování školení bude účastník obeznámen s principy tvorby testů, s typy hodnocení a konkrétně s hodnocením receptivních a produktivních řečových dovedností. Bude seznámen s deskriptory Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, zejména s podstatou jazykové úrovně A1 a A2 dle SERR. Dále u účastníků dojde k prohloubení znalosti Pokynů k organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt, které zajišťují rovné podmínky všech uchazečů při zkoušce na celém území ČR. Účastník bude kvalitně připraven k tomu, aby byl schopen zajistit standardizovaný průběh písemné i ústní zkoušky z češtiny pro cizince.

Více informací o samotném kurzu a aktuálních termínech zde.