Các đối tác

Liên lạc khác

  • Bộ Nội vụ (www.mvcr.cz)
  • Bộ Lao động và Xã hội (www.mpsv.cz)
  • Bộ Giáo dục, Thanh thiếu niên và Thể dục (www.msmt.cz)
  • Viện nghiên cứu sư phạm tại Praha (www.nuv.cz)

Nếu có câu hỏi về vấn đề cư trú của các người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hoà Séc, hãy gọi số điện thoại do Ban giám đốc cảnh sát ngoại kiều điều hành - số này chỉ sử dụng tiếng Séc.

Số điện thoại Bộ nội vụ là: 974 832 418, 974 832 421

Thời gian làm việc của số điện thoại là: thứ hai - thứ sáu  8:00 - 15:00

Các câu hỏi về vấn đề cư trú người nước ngoài tại Cộng hoà Séc cũng có thể được gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ pobyty@mvcr.cz.