Hình thức kiểm tra mới được công bố!

05. 11. 2015

Hình thức kiểm tra tiếng Séc mới để xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc đã được đăng tải trên trang web dành cho người xin vĩnh trú. Phiên bản này được áp dụng từ tháng một năm 2016.

Những ai có nhu cầu có thể thử phiên bản kiểm tra tương tác và cũng có thể xem Sách giới thiệu có đề mẫu mới.