Сорилын шинэ хэлбэр нийтлэгдлээ!

05. 11. 2015

Байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад зориулсан цахим хуудсанд БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний сорилын шинэ хэлбэр нийтлэгдлээ. Сорилын энэхүү хэлбэр нь 2016 оны 1-р сараас эхлэн хүчин төгөлдөр болж байна.

Сонирхож буй бүх хүмүүс сорилын харилцаа үйлдэлтэй хувилбарыг туршиж болох ба цаашилбал шинэ загварчилсан сорил бүхий товхимлыг бас үзэж болно.