Sách giới thiệu đề bài kiểm tra mẫu – áp dụng từ tháng 2 năm 2018

21. 11. 2017

Chúng tôi xin thông báo cho các anh/chị biết rằng chúng tôi đã đăng tải sách giới thiệu đề bài kiểm tra mẫu (năm xuất bản 2017) lên trang web của chúng tôi. Đề bài kiểm tra mẫu đó được áp dụng từ tháng 2 năm 2018.

x