Các kỳ hạn thi vào nửa thứ hai của năm 2018

10. 04. 2018

Các kỳ hạn thi vào nửa thứ hai của năm 2018 đã được công bố trên trang web.

Từ tháng 7 năm nay, kỳ thi chỉ được tổ chức vào một thứ tư và một thứ bảy của mỗi tháng.