Thông tin cập nhật

< Page 1   >

10. 04. 2018

Các kỳ hạn thi vào nửa thứ hai của năm 2018 đã được công bố trên trang web.

21. 11. 2017

Chúng tôi xin thông báo cho các anh/chị biết rằng chúng tôi đã đăng tải sách giới thiệu đề bài kiểm tra mẫu (năm xuất bản 2017) lên trang web của chúng tôi. Đề bài kiểm tra mẫu đó được áp dụng từ tháng 2 năm 2018.

21. 11. 2017

Chúng tôi xin thông báo cho các anh/chị biết rằng trên trang web liên quan tới vĩnh trú chúng tôi đã đăng tải một số tài liệu với một trong những mục đích là quảng bá cho video thông tin về kiểm tra tiếng Séc.

Cụ thể là những tài liệu: Áp phích thông tin 2017, Tờ rơi thông tin 2017 và Thẻ thông tin 2017 đều được dịch sang nhiều ngôn ngữ.

15. 02. 2017

Chúng tôi bộ video giảng dạy hoàn toàn mới dành cho việc học tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai, nghĩa là cho người nước ngoài mà cần tiếng Séc hàng ngày trongmọi hoàn cảnh tại Cộng hoà Séc, cụ thể như hẹn gặp nha sĩ, giải quyết vấn đề với chủ nhà hoặc mượn cái gì đó của hàng xóm. Tất cả gồm 30 tập video với trình độ tiếng Séc A1 và A2

15. 02. 2017

Hãy làm quen với video thông tin về kiểm tra tiếng Séc vừa mới được công bố trên trang web của chúng tôi. Video trước tiên là dành cho người nước ngoài đang xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc và chuẩn bị đi kiểm tra tiếng Séc. Video nói tiếng Séc và có hai phiên bản: phụ đề hoặc không phụ đề. Video bao gồm tất cả các thông tin quan trọng về kiểm tra và nhiều nguồn thông tin hữu dụng khác.

01. 11. 2016

Có thể tải bản mới của Cẩm nang "Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc (dạng mới của bài kiểm tra A1!)" tại đây. Việc phân phát ấn phẩm sẽ tiến hành vào tháng 11. 

06. 09. 2016

Vào tháng mười 2016, ̉m nang cập nhậ"Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc (định dạng mới của bài kiểm traA1!)" sẽ được phát hành. Trường hợp anh/chị muốn được chúng tôi gửi cuốn cẩm nang này, hãy liên lạc với chúng tôi – ngay bây giờ! – tại địa chỉ katerina.plainerova@nuv.cz.

07. 01. 2016

CHÚ Ý! Vào tháng 1, kiểm tra tiếng Séc cho người nước ngoài xin vĩnh trú ở CH Séc chỉ được tổ chức đặc biệt một lần vào ngày 20 tháng 1! Thông tin cụ thể hơn về lịch kiểm tra và các trường tổ chức kiểm tra xem ở đây: Kỳ kiểm tra và Địa điểm tổ chức kiểm tra.

05. 11. 2015

Hình thức kiểm tra tiếng Séc mới để xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc đã được đăng tải trên trang web dành cho người xin vĩnh trú. Phiên bản này được áp dụng từ tháng một năm 2016.

04. 11. 2015

Chúng tôi xin lưu ý là vào ngày 1. 6. 2015, địa điểm kiểm tra của Viện chuẩn bị ngôn ngữ và chuyên môn của Trường đại học Sác-lơ tại Praha, trung tâm Hloubětín, đã thôi không tổ chức kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc nữa.