Tải về từ trang internet

 • Các địa điểm tổ chức kiểm tra (PDF)
 • "Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc - dạng mới của bài kiểm tra A1!" (2016) (PDF)
 • "Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc" (2012-2015) (PDF)
 • Sách giới thiệu có đề mẫu (2019) - platná od května 2019 (PDF)
 • Sách giới thiệu có đề mẫu (2018) (PDF)
 • Sách giới thiệu có đề mẫu (2017) (PDF)
 • Sách giới thiệu có đề mẫu (2016) (PDF)
 • Sách giới thiệu với đề bài kiểm tra mẫu (2014, 2015) (PDF)
 • Hướng dẫn dành cho thí sinh (PDF)
 • Các điều cần thiết để xin giấy phép vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc (PDF)
 • Mẫu phiếu đăng ký kiểm tra tiếng Séc miễn phí (PDF)
 • Phương pháp chuẩn bị thi tiếng Séc cho người xin vĩnh trú (PDF)
 • Tờ rơi 2010 (PDF)
 • Tờ rơi 2015 (PDF)
 • Thể thông tin 2015 (PDF)
 • Mười điều lệ kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc (PDF)
 • Tờ rơi 2017 (PDF)
 • Áp phích thông tin 2017 (PDF)
 • Thể thông tin 2017 (PDF)