Místa vydávající poukazy

Các địa điểm cấp phiếu đăng ký ­ Phiếu được cấp miễn phí cho người nước ngoài (căn cứ vào tuyên bố có ý định xin giấy phép vĩnh trú) tại một trong những cơ quan của Vụ chính sách tỵ nạn và nhập cư của Bộ nội vụ Cộng hoà Séc: