Přípravná PŘÍRUČKA

Cẩm nang mới là „Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc“ có mục đích trợ giúp các thí sinh và giáo viên trong việc chuẩn bị kiểm tra một cách cụ thể. Thí sinh có thể tìm được cả bài luyện, lẫn bài tập cụ thể để chuẩn bị kiểm tra, và như vậy, thí sinh có thể làm thử nhiều thể loại bài tập trước khi đi kiểm tra. Đối với các giáo viên trong cẩm nang có những thông tin quan trọng cơ bản về bài kiểm tra và nguồn cảm hứng trong việc chuẩn bị các khoá học luyện thi cụ thể.

Tải cẩm nang về

Có thể tải bản mới của Cẩm nang "Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc (dạng mới của bài kiểm tra A1!)" tại đây.

Anh/chị có thể tải về Cẩm nang „Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc“ dưới dạng PDF tại đây.

Tải CD audio

Anh/chị có thể tải về toàn bộ CD audio tại dây.

Hướng dẫn ghi CD audio tại đây.

Các bài luyện nghe

Chúng tôi cung cấp cho Anh/Chị tất cả bài luyện nghe trực tuyến có trong cẩm nang dưới dạng MP3.

Nghe 

Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 1., trang. 46
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 2., trang. 46
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 3., trang. 46
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 4., trang. 46
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 5., trang. 46

Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 6., trang. 47

Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 7., trang. 47
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 9., trang. 48
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 10., trang. 48
Phần C. loại bài tập, bài 1., trang. 49
Phần C. loại bài tập, bài 3., trang. 50
Phần C. loại bài tập, bài 4., trang. 50
Phần C. loại bài tập, bài 5., trang.  50
Phần C. loại bài tập, bài 6., trang. 51
Phần C. loại bài tập, bài 7., trang. 51
Phần C. loại bài tập, bài 8., trang. 52
Phần C. loại bài tập, bài 9., trang. 52
Phần C. loại bài tập, bài 10., trang. 52
Phần D. đề mẫu của bài kiểm tra bằng nghe, thứ 1., trang. 53
Phần D.đề mẫu của bài kiểm tra bằng nghe, thứ 2., trang. 61

MLUVENÍ

Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 1., trang. 92

Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 2., trang. 92
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 3., trang. 92
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 4., trang. 93
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 5., trang. 93
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 6., trang. 93
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 7., trang. 93
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 8., trang. 93
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 9., trang. 94
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 10., trang. 94
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 11., trang. 94
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 12., trang.  94
Phần B. các bài luyện tập chuẩn bị, bài 13., trang. 94
Phần C. loại bài tập, bài 1., trang. 99