Obecné informace

Žádost

- je k vyzvednutí na pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra;
- elektronické formuláře žádostí jsou také k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra;
- je třeba podat na některém z uvedených pracovišť Ministerstva vnitra;

Cizinec může zažádat o povolení k trvalému pobytu zejména po pětiletém pobytu na území ČR. * Veškeré informace o žádosti o povolení k trvalému pobytu a detailní popis jednotlivých náležitostí naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/cizinci v sekci Občané třetích zemí.

Podrobnosti k žádosti o povolení k trvalému pobytu po pěti letech pobytu na území ČR:

Znalost češtiny

- se dokládá Osvědčením o znalosti českého jazyka, které cizinci vydá škola po úspěšném vykonání zkoušky;
- je rovněž možné doložit jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka. Od 1. 1. 2011 se jako doklad znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu uznávají následující dva typy zkoušek z českého jazyka: státní jazyková zkouška základní, všeobecná nebo speciální vykonaná v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) vykonané v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Zkoušku

- je možné vykonat na některé z institucí uvedených v Seznamu;
- je možné si vyzkoušet nanečisto zde;
- v ceně 1500 Kč hradí stát na základě poukazu, který vydává Ministerstvo vnitra.

Poukaz

- je vydáván cizinci, který žádá o trvalý pobyt, zdarma na pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra;
- je nutné odevzdat v příslušné škole při prvním pokusu o složení zkoušky;
- není vydáván opakovaně, Ministerstvo vnitra hradí pouze první pokus o složení zkoušky.

* Cizinec může o povolení k trvalému pobytu požádat po pětiletém pobytu na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů a na základě povolení k dlouhodobému pobytu, nebo na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu, pokud se na cizince tento zvláštní předpis již nevztahuje. Tímto pobytem na území podle zvláštního právního předpisu je pobyt na základě uděleného azylu, doplňkové ochrany či dočasné ochrany (§ 68 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR).

K žádosti přikládá:

  • 2 fotografie,
  • cestovní doklad,
  • doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území (§71 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb.),
  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů cizího státu vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, jakož i státy, v nichž žadatel v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců - u žádosti po pěti letech pobytu pouze na vyžádání Ministerstva vnitra (§70 odst. 2 písm. e/ zák. č. 326/1999 Sb.),
  • doklad o zajištění ubytování na území (§71 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb.),
  • souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s trvalým pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem (§70 odst. 2 písm. g/ zák. č. 326/1999 Sb.),
  • doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka (§70 odst. 2 písm. h/ zák. č. 326/1999 Sb.).