Thông tin chung

Đơn

- anh/chị có thể lấy mẫu Đơn tại các cơ quan thuộc vụ chính sách tỵ nạn và di cư theo địa chỉ dưới đây;
- Các mẫu đơn điện tử
cũng sẵn có trên trang web của Bộ nội vụ;
- phải nộp đơn tại một trong số các văn phòng của Bộ nội vụ được nêu trên.

Người nước ngoài có thể xin vĩnh trú sau 5 năm cư trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc. * Anh/chị có thể tìm được tất cả các thông tin về đơn xin vĩnh trú và mô tả cụ thể của các điều cần thiết trên trang web cuả Bộ nội vụ www.mvcr.cz/cizinci, phần Công dân các nước thứ ba.

Chi tiết về Đơn xin vĩnh trú sau 5 năm cư trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc:

Trình độ tiếng Séc

- người nước ngoài phải có Giấy chứng nhận trình độ tiếng Séc (Osvědčení o znalosti českého jazyka). Chứng nhận này được cấp sau khi đạt điểm kiểm tra;
- cũng có thể trình giấy nhận đạt kiểm tra tiếng Séc được công nhận chung khác. Từ ngày 1.1. 2011, hai thể loại kiểm tra tiếng Séc sau được công nhận: 1. kiểm tra ngôn ngữ quốc gia cơ bản, phổ thông hay đặc biệt thực hiện tại trường ngoại ngữ được phép tổ chức kiểm tra ngôn ngữ quốc gia; 2. kiểm tra tiếng Séc cho người nước ngoài được thực hiện tại Viện luyện ngôn ngữ và chuyên môn của Trường đại học Sác-lơ.

Kiểm tra

- có thể đi kiểm tra tại một trong những địa điểm được nêu trong Seznam (Danh sách);
- trước khi đi kiểm tra, có thể tự thử kiểm tra tại đây;
- nhà nước sẽ thanh toán chi phí kiểm tra là 1500 Kč trên cơ sở phiếu đăng ký do Bộ Nội vụ ban hành.

Phiếu đăng ký kiểm tra

- người xin vi - người xin vĩnh trú được cấp phiếu đăng ký kiểm tra miễn phí tại các cơ quan thuộc Vụ chính sách tỵ nạn và di cư;
- phải nộp phiếu đăng ký tại địa điểm tổ chức kiểm tra, khi đi lần đầu;
- mỗi người chỉ có thể được nhận phiếu đăng ký một lần, Bộ Nội vụ chỉ trả phí của đợt kiểm tra lần đầu tiên.

* Người nước ngoài có thể xin phép vĩnh trú sau 5 năm cư trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc trên cơ sở thị thực cư trú trên 90 ngày và trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn hoặc trên cơ sở giấy cư trú trên lãnh thổ theo quy chế đặc biệt, nếu quy chế đó không còn hiệu lực đối với người nước ngoài đó. Cư trú trên lãnh thổ theo quy chế đặc biệt này là cư trú trên cơ sở được tị nạn, bảo vệ bổ sung hay bảo vệ tạm thời. (điều 68 luật 326/1999 của luật về cư trú của người ngoại quốc trên lãnh thổ Cộng hoà Séc).

Người nước ngoài phải trình:

  • 2 ảnh,
  • hộ chiếu (giấy tờ thông hành),
  • giấy chứng nhận có đủ điều kiện tài chính để vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc (điều71 khoản 1 luật số 326/1999),
  • giấy chứng nhận không có tiền sự tương tự phiếu Lý lịch tư pháp do quốc gia mà người nước ngoài là công dân hoặc có hộ khẩu thường trú cấp và những quốc gia khác mà người nước ngoài có cư trú liên tục hơn 6 tháng trong 3 năm trở lại đây cấp - trường hợp xin vĩnh trú sau năm năm cư trú, giấy đó phải được trình chỉ khi Bộ nội vụ yêu cầu (điều 70 khoản 2 mục e) luật số 326/1999),
  • giấy chứng nhận đảm bảo có chỗ ở trên lãnh thổ (điều 71 khoản 2 luật số 326/1999),
  • sự đồng ý của bố hay mẹ, hoặc của người đại diện pháp lý hay người bảo hộ, với việc vĩnh trú của người vị thành niên trên lãnh thổ CH Séc, trong trường hợp người vị thành niên không chung sống với cha mẹ, hoặc với người đại diện theo luật hay người bảo hộ của mình (điều 70 khoản 2 mục g) luật số 326/1999) giấy chứng nhận trình độ tiếng Séc theo quy định (điều 70 khoản 2 mục h) luật số 326/1999)