Časté dotazy

1. Kde je možné zjistit informace o zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt cizinců v ČR?

Veškeré náležitosti a podmínky nutné k vykonání zkoušky jsou uvedeny na našich webových stránkách, v rubrice Zkouška. V jednotlivých sekcích je zde mj. popsán samotný průběh zkoušky, k dispozici je brožura s modelovou verzí zkoušky, interaktivní modelová zkouška a příručka ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

2. Co znamená úroveň zkoušky A1?

Úrovně jednotlivých zkoušek z češtiny jako cizího jazyka odpovídají dělení úrovní jazykových znalostí z cizího jazyka podle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Úroveň A1 představuje tyto jazykové dovednosti:
Žák se velmi jednoduchým způsobem zapojí do rozhovoru v nejběžnějších každodenních situacích, tj. ptá se a odpovídá na otázky týkající se jeho osoby, jeho bydliště, majetku, příbuzných a známých lidí

  • při návštěvě veřejných zařízení, pošty, při objednávání služby či jídla a při nákupech,
  • při styku s úřední osobou (formuláře, vývěsky),
  • při návštěvě zdravotního zařízení,
  • ve společenském styku (písemné i ústní pozvání, plakáty),
  • při ubytování, lokalizaci místa a při cestování veřejnou dopravou. 

Více o zkoušce a jejím průběhu viz menu Zkouška.

3. Kde je možné zkoušku vykonat?

V každém kraji je minimálně jedna instituce oprávněna provádět zkoušku z ČJ pro trvalý pobyt. Jedná se především o jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a dále některá vybraná pracoviště vysokých škol. Jejich seznam najdete na těchto webových stránkách, v rubrice Místa, kde lze vykonat zkoušku.

4. Jak je zkouška hrazena?

Každý žadatel o trvalý pobyt v České republice má státem hrazený jeden pokus o vykonání zkoušky. K tomu je určen poukaz, který je zdarma vystavován na krajských pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR na základě prohlášení, že cizí státní příslušník má v úmyslu požádat o povolení k trvalému pobytu. Poukaz tedy není vydáván opakovaně, druhý a každý další pokus o složení zkoušky si žadatel hradí sám. Platnost poukazu je neomezená. Seznam pracovišť odboru azylové a migrační politiky MV je uveden na těchto webových stránkách v rubrice Místa vydávající poukazy. Další pokus o složení zkoušky z českého jazyka se hradí přímo v místě, kde zkouška probíhá. Cena zkoušky je 1 500 Kč.

5. Jsou cizinci, kteří jsou občany členského státu EU, povinni vykonávat zkoušku z českého jazyka?

Povinnost vykonat zkoušku se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky.

6. Kde je možné navštěvovat kurzy češtiny zaměřené na přípravu ke zkoušce?

Jazykový kurz vám může poskytnout kterákoliv jazyková škola či jazykový institut, které se řídí Metodikou přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Seznam těchto škol je k dispozici zde. Stát cizincům bezplatnou výuku češtiny nezajišťuje. Příprava na zkoušku je dobrovolná. K přípravě na zkoušku slouží i nová příručka: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

7. Kde je možné sehnat učebnice, které jsou uvedené na webových stránkách?

Nové tituly jsou k dostání v knihkupectvích nebo nakladatelstvích. Starší publikace jsou dostupné v knihovnách. Můžete oslovit také jazykové školy a instituce, které poskytují zkoušku z ČJ. U těchto institucí je k dispozici i tištěná příručka Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

8. Doslechla jsem se, že cizinec starší 60 let nemusí vykonávat zkoušku z českého jazyka. Je tomu tak?

Ano. Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka se nevyžaduje od cizince, který:

  • nedosáhl věku 15 let,
  • prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní nebo střední školy s českým vyučovacím jazykem,
  • prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení mající vliv na jeho schopnost komunikovat,
  • dosáhl věku 60 let.

9. Existuje více přípravných verzí zkoušky z češtiny, aby se cizinci mohli lépe připravit?

V současné chvíli je na těchto stránkách k dispozici Interaktivní modelová zkouška. Do budoucna se uvažuje o poskytnutí sady modelových zkoušek/testů. Od 1. listopadu 2011 je všem uchazečům o zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR a učitelům připravujícím uchazeče na tuto zkoušku k dispozici nová příručka s názvem Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Jedná se o rozšířenou verzi brožury s modelovým testem z češtiny, doplněnou o CD s nahrávkou. Zájemci si ji v elektronické podobě můžou stáhnout zde. Pro více informací sledujte aktuality na těchto webových stránkách.

10. Kde jsou vydávány poukazy na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt cizinců v ČR?

Poukazy vydávají krajská pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR a kontakty na ně jsou uvedeny na těchto stránkách nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

11. Musím vykonat zkoušku z českého jazyka, když budu žádat o prodloužení trvalého pobytu, který mi končí za 2 roky? TP mi byl vydán na 10 let.

Požadavek prokázání zkoušky z českého jazyka platí pouze pro nově povolované žádosti o trvalý pobyt. Ve vašem případě se nejedná o prodloužení pobytu (trvalý pobyt nemá časové ohraničení), ale pouze o prodloužení platnosti průkazu prokazujícího povolení k pobytu. Tento průkaz je obvykle vydáván na dobu 10 let. V případě prodloužení platnosti průkazu prokazujícího povolení k trvalému pobytu požadavek na prokázání absolvování zkoušky z českého jazyka nevzniká.