Үнэмлэх олгож буй газрууд

Үнэмлэхийг (байнга оршин суух зөвшөөрөл хүсч буй өргөдлийг үндэслэн) доорх газруудад үнэгүй олгож байна: