Pokyny pro uchazeče

Pokyny pro UCHAZEČE ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt platné od 1. ledna 2016

PŘED ZKOUŠKOU

A) Centrálně stanovené termíny

Zkouška z českého jazyka se koná na celém území České republiky ve středu a každou druhou sobotu v měsíci (pokud tento den není státní svátek). V případě, že by státní svátek ČR připadl na středu nebo na druhou sobotu v měsíci, bude se zkouška konat ve čtvrtek, v případě sobotního termínu následující sobotu.

Termíny, čas konání zkoušky a verzi zkoušky, která se bude v daném termínu a v daném čase zkoušet, stanoví MŠMT. Čas konání zkoušky začíná běžet od zahájení testu a je stanoven následovně:

- liché středy od 9:00 - 10:00;

- sudé středy od 13:00 - 14:00;

- soboty od 9:00 - 10:00.

Zkouška je zahájena vždy v uvedeném časovém rozmezí. O přesném čase zahájení zkoušky a o aktuálně vypsaných termínech zkoušky se informujte přímo na konkrétní zkušební instituci.

B) Kdo se může ke zkoušce přihlásit

Ke zkoušce se hlásí uchazeči, kteří jsou žadateli o povolení k trvalému pobytu v ČR. Ke zkoušce se může přihlásit uchazeč:

a) kterému byl vystaven Poukaz vydaný Ministerstvem vnitra k bezplatné zkoušce

nebo

b) který uhradil poplatek za zkoušku na příslušné zkušební instituci

C) Kdy, kde a jak se lze přihlašovat na zkoušku

Uchazeč se může přihlásit ke zkoušce ve zkušební instituci, kde se konají zkoušky, osobně, telefonicky nebo e-mailem. Informace o těchto institucích a jejich kontaktní údaje najde v části Místa, kde lze vykonat zkoušku. Informace o institucích, které realizují zkoušku, podají také pracovníci na krajských pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz,) kde si uchazeč vyzvedne Poukaz ke zkoušce.

Uchazeč se přihlásí ke zkoušce ve vybrané zkušební instituci s předstihem a to nejméně 2 dny před konáním zkoušky. Pozdější přihlášení na zkoušku není možné! Oznámí instituci požadované údaje: jméno a příjmení, pohlaví, státní příslušnost, místo hlášeného pobytu, datum narození a místo narození. Dále předloží originál Poukazu, pokud koná zkoušku poprvé, příp. uchazeč se zvláštními potřebami předloží lékařskou zprávu či jiný doklad, který prokazuje a popisuje zdravotní postižení. Podává-li uchazeč přihlášku jinak než osobně, doporučujeme, aby s předstihem doručil fotokopii Poukazu, a to poštou nebo e-mailem.

Při podání přihlášky ke zkoušce organizátor zkoušky informuje o termínu a času konání zkoušky.

D) Poplatky za zkoušku

Pokud uchazeč předloží Poukaz na bezplatnou zkoušku z českého jazyka, má právo na jednu zkoušku zdarma. Pokud uchazeč zkoušku opakuje, musí zaplatit poplatek za zkoušku ve výši 1.500 Kč. Tento poplatek se platí vždy před zkouškou.

E) Typ testu

Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v ČR se skládá z písemné a ústní části. Písemná část testuje čtení, poslech a psaní a trvá přibližně 80 minut. Pozor, jedná se pouze o dobu trvání zkoušky. Celá zkouška včetně registrace a přestávek může trvat mnohem déle. V písemné části potřebuje uchazeč získat minimálně 36 z 60 možných bodů, aby uspěl.

Pokud uchazeč úspěšně složí písemnou část, koná ještě ve stejný den ústní část, která testuje mluvení a trvá 10 minut. Uchazeč potřebuje získat minimálně 12 z 20 možných bodů.

Vzor zkoušky (Interaktivní modelový test) najde uchazeč na těchto webových stránkách. Modelová verze zkoušky v tištěné podobě je k dispozici ve zkušebních institucích, na krajských pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a v Centrech na podporu integrace cizinců.

Uchazečům o zkoušku je k dispozici i příručka Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Více informací v sekci Příručka.

V DEN ZKOUŠKY

 • Při registraci musí uchazeč předložit svůj cestovní doklad, doklad o povolení k pobytu (kde je uvedeno místo hlášeného pobytu) a originál Poukazu (pokud koná zkoušku poprvé).
 • Uchazeč podepíše prezenční listinu.
 • Uchazeč, který přijde na zkoušku pozdě, nemůže zkoušku v daný den konat; následně si musí s institucí dohodnout jiný termín.
 • V rámci registrace uchazeč dostane kartu s registračním číslem, pod kterým bude během zkoušky vystupovat.
 • Po vstupu do zkušební místnosti zkoušející zavede uchazeče na jeho místo. Uchazeč položí na stůl svůj cestovní doklad a kartu s registračním číslem. Obě věci budou po celou dobu písemné zkoušky ležet na stole.
 • Uchazeč si musí ve zkušební místnosti vždy vypnout svůj mobilní telefon.
 • Uchazeč si odloží své tašky, knihy, slovníky, poznámkové sešity, nahrávací zařízení, mobilní telefon a další věci tak, aby byly na místě, na které všichni vidí, ale které není v uchazečově blízkosti.
 • Během písemné zkoušky uchazeč nemůže odejít z místnosti, proto doporučujeme případně navštívit WC před zahájením písemné části zkoušky.
 • Uchazeč může vstoupit do zkušební místnosti pouze na pokyn pracovníka instituce.
 • Po skončení písemné části zkoušky uchazeč odevzdá všechny součásti zkoušky (tj. odpovědní listy a zadání) a kartu s registračním číslem.
 • Při písemné zkoušce dostane uchazeč informaci, kdy a kde se seznámí s výsledky písemné zkoušky.
 • Uchazeč, který neuspěl u písemné zkoušky, může opakovat zkoušku v dalších termínech. Každou opravnou zkoušku musí uhradit.
 • Uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část, se dozví, v jakém pořadí přistoupí k ústní zkoušce. Přednostně ústní zkoušku konají uchazeči se zvláštními potřebami, těhotné ženy apod.
 • Pracovníci instituce informují uchazeče, v kolik hodin a kde se koná ústní zkouška. Na ústní zkoušku se uchazeč dostaví včas podle určeného času.
 • Před vstupem do místnosti, kde se koná ústní část zkoušky, předloží uchazeč svůj cestovní doklad a znovu dostane kartu s registračním číslem.
 • Po skončení ústní zkoušky uchazeč vyčká na výsledky.

PO ZKOUŠCE

 • Uchazeč, který úspěšně vykoná ústní část zkoušky, dostane Osvědčení o znalosti českého jazyka.
 • Uchazeč, který nesloží ústní část zkoušky, může opakovat zkoušku v dalších termínech. Každou opravnou zkoušku musí uhradit.
 • Pokud chce uchazeč konat opravnou zkoušku ve stejné instituci, doporučujeme mu přihlásit se na další volný termín zkoušky ihned.
 • Upozorňujeme všechny uchazeče o zkoušku, že na základě kodexu testování není možné osobně nahlédnout do dokumentace o zkoušce, tj. do zadání zkoušky a odpovědních listů!