Địa điểm kiểm tra tại Praha - ÚJOP UK trung tâm Hloubětín – đã đóng cửa

04. 11. 2015

Chúng tôi xin lưu ý là vào ngày 1. 6. 2015, địa điểm kiểm tra của Viện chuẩn bị ngôn ngữ và chuyên môn của Trường đại học Sác-lơ tại Praha, trung tâm Hloubětín, đã thôi không tổ chức kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc nữa.

Anh/chị có thề tìm được các trung tâm chuẩn bị ngôn ngữ và chuyên môn vẫn tiếp tục tổ chức kiểm tra ở đây. Anh/chị cũng có thể đăng ký kiểm tra tại các nơi khác ở Cộng hoà Séc.