Шалгалтын загварчилсан хувилбар бүхий товхимол – 2018 оны 2 дугаар сараас эхлэн хүчинтэй

21. 11. 2017

Шалгалтын загварчилсан хувилбар бүхий товхимлыг (2017 оны хэвлэл) бид цахим хуудсан дээр байрлуулсан болохыг Танд мэдэгдэж байна. Энэ хувилбар нь 2018 оны 2 дугаар сараас эхлэн хүчинтэй.

x