Бэлтгэх ГАРЫН АВЛАГА

“Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү” шинэ гарын авлага нь горилогч төдийгүй багш нарт шалгалтанд тодорхой бэлдэхэд туслах зорилготой юм. Энэ гарын авлагаас шалгалтанд бэлтгэхэд зориулсан дасгал болон тодорхой даалгавруудыг олж болох ба шалгалтын өмнө дасгалын олон төрлийн хувилбаруудаар өөрийгөө сорьж туршиж болно. Гарын авлагад багш нарт зориулан шалгалтын талаарх үндсэн гол мэдээллүүдээс гадна шалгалт өгөхөд чиглэгдсэн тодорхой курс явуулахад санаа авууштай зүйлсийг ч оруулсан байна.

Гарын авлага суулгах

Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад зориулсан чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү (А1 шалгалтын шинэ хэлбэр!)” гарын авлагын шинэ хувилбарыг эндээс татаж авч болно.

“Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү” (PDF) гарын авлагыг эндээс суулгаж авч болно.

СД суулгах

Иж бүрдэл СД-г эндээс суулгаж болно.

Дуу бичлэгийн СД-г суулгах болон хуулах зааврыг эндээс үзнэ үү.

Сонсох дасгал

Гар авлагад багтаж буй сонсох дасгал тус бүрийг (МР3 формат) интернетээр сонсож болно.

POSLECH

Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 1-р дасгал, 46-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 2-р дасгал, 46-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 3-р дасгал, 46-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 4-р дасгал, 46-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 5-р дасгал, 46-р хуудас

Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 6-р дасгал, 47-р хуудас

Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 7-р дасгал, 47-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 9-р дасгал, 48-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 10-р дасгал, 48-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 1-р дасгал, 49-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 3-р дасгал, 50-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 4-р дасгал, 50-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 5-р дасгал, 50-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 6-р дасгал, 51-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 7-р дасгал, 51-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 8-р дасгал, 52-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 9-р дасгал, 52-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 10-р дасгал, 52-р хуудас
Д хэсэг. сонсох шалгалтын загвар, 1-р хувилбар, 53-р хуудас
Д хэсэг. сонсох шалгалтын загвар, 2-р хувилбар, 61-р хуудас

MLUVENÍ

Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 1-р дасгал, 92-р хуудас

čБ хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 2-р дасгал, 92-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 3-р дасгал, 92-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 4-р дасгал, 93-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 5-р дасгал, 93-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 6-р дасгал,  93-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 7-р дасгал, 93-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 8-р дасгал, 93-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 9-р дасгал,  94-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 10-р дасгал, 94-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 11-р дасгал,  94-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 12-р дасгал, 94-р хуудас
Б хэсэг. бэлтгэх дасгалууд, 13-р дасгал, 94-р хуудас
Ц хэсэг. даалгаврын төрлүүд, 1-р дасгал, 99-р хуудас