Publikace Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt

Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018)

Představujeme Vám další z řady textů, které se věnují specifičnosti a potřebám uchazečů, kteří usilují o úspěšné složení zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Text s názvem Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt (Interkulturní a metodická inspirace pro lektory) vyplývá z úkolů uvedených v materiálu Postup při aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu (2017) a zpracovává metodickou podporu pro vybrané státní příslušnosti, rozumějme pro uchazeče o zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

V rámci výsledků zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR vykazují Vietnamci dlouhodobě vysokou neúspěšnost. Autoři se ujali nelehkého úkolu popsat potřeby a obtíže vietnamské minority, co se týče osvojování češtiny, s tím cílem, aby vyučující a zadavatelé zkoušky byli schopni poskytnout adekvátní podporu k přípravě na zkoušku této početné skupině uchazečů o trvalý pobyt. Zároveň považovali za nutné poukázat na některé postoje těchto uchazečů k osvojování českého jazyka, které musejí učitelé a metodici vzít v úvahu.

Text je určen pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby vietnamského jazyka či vietnamské kultury. Text by měl napomoci tomu, aby si veřejnost vytvořila reálnou představu o této významné minoritě v České republice, která zde žije už po několikátou generaci. Text poukazuje na některé vhodné postupy, jak překonávat kulturní a jazykové odlišnosti mezi majoritní společností a vietnamskou komunitou.

Národní ústav pro vzdělávání dlouhodobě pracuje na koncepci češtiny jako druhého jazyka, která je primárně zakotvena v publikaci Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) a zaměřuje se především na komunikativní přístup k výuce vycházející z konkrétních potřeb cizinců v každodenním životě. Zpracování tohoto textu bylo zadáno externím odborníkům, kteří se dlouhodobě věnují výuce Vietnamců. I když se některé závěry autorů této práce neztotožňují s výše zmíněnou koncepcí Národního ústavu pro vzdělávání, považujeme za nutné, aby práce byla zveřejněna, neboť obsahuje velmi cenné poznatky o vietnamské komunitě žijící v ČR a může v řadě aspektů významně napomoci k jazykové integraci této skupiny uchazečů o trvalý pobyt.

Příručka vychází v elektronické (PDF) podobě, aby mohla být přístupná široké veřejnosti.